Powrót do listyGłosowanie korespondencyjne i przez pełnomocnika ‒ terminy zgłoszeń

16 czerwca 2020 roku mija termin zgłaszania przez wyborców zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, które ogłoszone są na 28 czerwca. Do 19 czerwca natomiast należy złożyć wniosek o sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania.

 

W przypadku głosowania w kraju zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 16 czerwca 2020 r.

Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do 23 czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do 26 czerwca 2020 r.

W przypadku głosowania za granicą zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę właściwemu konsulowi najpóźniej do 15 czerwca 2020r.

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju, jak i za granicą dotyczy również ewentualnego ponownego głosowania (II tury wyborów). Oznacza to, że w przypadku ewentualnego przeprowadzania ponownego – drugiego ‒ głosowania pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Powinno ono zawierać:1) nazwisko i imię (imiona); 2) imię ojca; 3) datę urodzenia; 4) numer ewidencyjny PESEL wyborcy; 5) wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy; 6) wskazanie numeru telefonu lub adresu poczty elektronicznej (e-mail).

Ustne zgłoszenie zamiaru korespondencyjnego nie jest równoważne z telefonicznym zgłoszeniem zamiaru głosowania korespondencyjnego. Przez ustne zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego należy rozumieć osobiste zgłoszenie głosowania w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 10/16, pokój 13 (budynek A, parter).

Nie ma też możliwości dokonania zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail. W formie elektronicznej można to zrobić jedynie za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Jeżeli zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego nie będzie spełniało ww. wymogów urzędnik wyborczy za pośrednictwem Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim wezwie wyborcę do jego uzupełnienia w terminie jednego dnia od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może zostać dokonane w formie telefonicznej lub elektronicznej.

Wyborca, który nie podlega w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, zamiast wskazania adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy, do zgłoszenia może dołączyć deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.

W zgłoszeniu niepełnosprawny wyborca głosujący w kraju może zażądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a.

Głosowanie przez pełnomocnika

Przez pełnomocnika mogą głosować wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji; 2) całkowitej niezdolności do pracy; 3) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 4) zaliczeniu do I grupy inwalidów; 5) zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony najpóźniej do 19 czerwca 2020 r. w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 10/16, pokój 13 (budynek A, parter).

 

Do 23 czerwca można także składać wnioski o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie 28 czerwca 2020 r. od godz. 7 do godz. 21.

Więcej informacji znaleźć można w BIP Urzędu Miasta w zakładce „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 czerwiec 2020”.

Pliki do pobrania

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook