Kalendarz powiatu

Nadchodzących wydarzeń: 1
«listopad 2023 »
P W Ś C P S N
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

Sonda

O jakiej porze roku plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim wygląda lepiej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Jak działa PSZOK, czyli legalny i wygodny sposób na kłopotliwe odpady [regulamin]

Obecnie w Tomaszowie Mazowieckim funkcjonuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). Jest to miejsce, w którym właściciele nieruchomości mogą bezpłatnie oddać odpady sprawiające kłopot w zagospodarowaniu.

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ogranicza się ilości przyjmowanych odpadów komunalnych – do 1000 kg rocznie, na gospodarstwo domowe.

Mieszkańcy odpady, które muszą być posortowane według rodzajów dostarczają do punktów we własnym zakresie (własnym transportem). Punkt nie przyjmuje zmieszanych odpadów komunalnych. Jest przeznaczony tylko dla mieszkańców Tomaszowa mazowieckiego, może się zdarzyć sytuacja, że ich pracownicy mogą poprosić o weryfikację tych danych.

Poniżej regulamin PSZOK

WYCIĄG Z REGULAMINU PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM PRZY UL. HENRYKOWSKIEJ 2/4

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych prowadzonego przez Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej
  w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. zlokalizowanego w Tomaszowie Mazowieckim przy
  ul. Henrykowskiej 2/4 (zwanego dalej „PSZOK”).

 2. Wjazd na teren PSZOK oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 3. Do PSZOK przyjmowane są tylko i wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne pochodzące
  z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie
  Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 4. Odpady od mieszkańca są przyjmowane do PSZOK nieodpłatnie, jeżeli reguluje on opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 5. Dostarczone do PSZOK odpady należy umieszczać na terenie punktu w specjalnie do tego celu przeznaczonych, odpowiednio oznakowanych kontenerach, pojemnikach, magazynach bądź
  w wyznaczonych miejscach.

 6. Warunkiem przyjęcia odpadów jest okazanie przez osobę dostarczającą odpady dokumentu potwierdzającego tożsamość i adres zamieszkania na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki.

 7. PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne, wytworzone przez osoby zamieszkujące gospodarstwa domowe na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie.

 1. Działalność PSZOK

 1. Operatorem PSZOK jest Zakład Gospodarki Wodno – Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim
  Sp. z o.o.

 2. PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Henrykowskiej 2/4 w Tomaszowie Mazowieckim.

 3. Odpady do PSZOK można dostarczać w następujących godzinach w następujące dni tygodnia:

 • – poniedziałek: PUNKT NIECZYNNY,

 • – wtorek w godz. 7:30 – 15:00*,

 • – środa w godz. 7:30 – 15:00*,

 • – czwartek w godz. 7:30 – 15:00*,

 • – piątek w godz. 10:30 – 18:00*,

 • – sobota w godz. 9:00 – 14:00* (czynne tylko II i IV sobota miesiąca).

* – z wyłączeniem dni, które przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy.

 1. Zasady funkcjonowania PSZOK

 1. Transport odpadów komunalnych do PSZOK zapewniają mieszkańcy we własnym zakresie i na własny koszt.

 2. Dostarczający odpad może wjechać pojazdem na teren PSZOK wyłącznie po udzieleniu zgody przez obsługę PSZOK oraz zaparkować w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK.

 3. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie PSZOK jedynie pod opieką osoby dorosłej.

 4. Na terenie PSZOK obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.

 5. Osoby przebywające na terenie PSZOK zobowiązane są do przestrzegania kierunku przemieszczania się wynikającego z oznaczeń, a także do przestrzegania zaleceń obsługi PSZOK, w szczególności w zakresie miejsca złożenia odpadów, sposobu poruszania się po terenie PSZOK oraz zachowania wymogów bezpieczeństwa (w tym wymogów przepisów BHP i ppoż.)

 6. Odpady dostarczone na PSZOK muszą być posegregowane, tak aby umożliwić ich selektywne odebranie.

 7. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK jest obowiązana do samodzielnego wrzucania dostarczonych odpadów do oznaczonego pojemnika/kontenera lub umieszczenia ich w miejscu wskazanym przez obsługę PSZOK, za wyjątkiem odpadów niebezpiecznych.

 8. Każdorazowe przyjęcie odpadów do PSZOK potwierdzane jest na formularzu przyjęcia odpadów, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Formularz ten zawiera co najmniej: datę przyjęcia odpadów, rodzaj dostarczonych odpadów (kod odpadu), wagę poszczególnych odpadów, imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady oraz adres nieruchomości z której pochodzą odpady.

 9. Osoba dostarczająca odpady, jeśli nie jest właścicielem nieruchomości z której pochodzą odpady zobowiązana jest dostarczyć pełnomocnictwo podpisane przez właściciela nieruchomości lub inne zaświadczenie (np. ze spółdzielni lub innego podmiotu), które wskazuje na prawo do dostarczenia odpadów do PSZOK.

 10. Osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana na żądanie obsługi PSZOK, pokazać rodzaj dostarczonych odpadów w celu ich weryfikacji.

 11. Obsługa PSZOK dokonuje weryfikacji dostarczonych odpadów uwzględniając:

 • kryterium selektywnej zbiórki zgodnie z pkt IV niniejszego Regulaminu,

 • kryterium jakościowe i ilościowe odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym. 1. Rodzaje odpadów obsługiwanych i nieobsługiwanych przez PSZOK

 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Tomaszowa Mazowieckiego mogą nieodpłatnie dostarczać do PSZOK następujące rodzaje odpadów:

 • opakowania z papieru i tektury,

 • opakowania z tworzyw sztucznych,

 • opakowania ze szkła,

 • odpady ulegające biodegradacji,

 • odpady wielkogabarytowe,

 • tworzywa poremontowe,

 • zużyte opony o średnicy do 1100 mm,

 • gruz betonowy z rozbiórek i remontów,

 • gruz ceglany,

 • gruz ceramiczny,

 • gleba, ziemia i kamienie,

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

 • leki,

 • oleje,

 • farby.

Ustala się ograniczenia ilości odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK od właścicieli zamieszkałych nieruchomości w postaci odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w tym również gleby, ziemi i kamieni, o których mowa w pkt 6-14 i 43 regulaminu, w ilości 1000 kg /gospodarstwo domowe/rok.

Odpady te w ilości powyżej 1000kg /gospodarstwo domowe/rok mogą być przyjęte wyłącznie po zleceniu odpłatnej usługi dodatkowej.

Do PSZOK nie mogą być przyjmowane odpady budowlane i rozbiórkowe zawierające azbest.

 1. PSZOK przyjmuje wyłącznie następujące odpady wielkogabarytowe – wytworzone w gospodarstwie domowym tj.:

 1. meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, wersalki, fotele, itp.),

 2. elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace, pierzyny, walizki, torby podróżne),

 3. lampy i żyrandole bez żarówek,

 4. meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych),

 5. sprzęt sportowy (rowery, narty, sanki, sprzęt do ćwiczeń, itp.),

 6. wózki i chodziki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów. 1. PSZOK przyjmuje wyłącznie następujące odpady rozbiórkowe i budowlane z remontów prowadzonych samodzielnie – wytworzone w gospodarstwie domowym tj.:

 1. odpady betonu i gruz betonowy z remontów i rozbiórek prowadzonych samodzielnie,

 2. gruz ceglany,

 3. gleba, ziemia i kamienie,

 4. grzejniki,

 5. okna (bez szyb),

 6. wanny, umywalki, sedesy, spłuczki, płytki,

 7. drzwi, futryny,

 8. panele,

 9. płyty kartonowo – gipsowe,

 10. terakota, glazura,

 11. gruz budowlany, kawałki tynku,

 12. tapety, wiaderka po cemencie klejach i farbach, worki po materiałach budowlanych, folie budowlane,

 13. szyby, szyby klejone. 1. Obsługa PSZOK odmówi przyjęcia odpadów niespełniających wymogów takich jak:

 1. zderzaki i inne elementy samochodowe,

 2. papa i pokrycie dachowe „ondulina”,

 3. materiały zawierające azbest (płyty azbestowe lub płyty faliste z pokryć dachowych),

 4. opony powyżej średnicy 1100mm,

 5. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

 6. odpady od osób fizycznych jeżeli ich ilość lub charakterystyka odpadu wskazuje na pochodzenie
  z innego źródła niż gospodarstwo domowe,

 7. odpady poprodukcyjne, przemysłowe a także odpadów których charakterystyka oraz ilość mogą wskazywać na pochodzenie z działalności gospodarczej,

 8. odpady niebezpieczne bez wiarygodnej identyfikacji. 1. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów, osoba dostarczająca odpady jest zobowiązana do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z wymogami przepisów ochrony środowiska.

 2. PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów, jeśli dostarczone są niezgodnie z zasadami opisanymi
  w niniejszym Regulaminie, a także
  jeśli mogłoby to zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi oraz w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że odpady nie są odpadami komunalnymi, powstałymi w gospodarstwie domowym, w szczególności gdy ich ilość i rodzaj wskazuje na pochodzenie z działalności gospodarczej, w tym rolniczej. 1. Zasady dostarczania i przechowywania odpadów w PSZOK

 1. Dostarczone do PSZOK odpady komunalne powinny być posegregowane, a następnie zdeponowane
  w dedykowanych (opisanych) do danego rodzaju odpadu pojemnikach/kontenerach.

 2. Odpady niebezpieczne należy przekazać obsłudze PSZOK. Obsługa PSZOK samodzielnie umieści je
  w odpowiednich pojemnikach/magazynie odpadów niebezpiecznych.

 3. Odpady ulegające biodegradacji można przywozić luzem, bądź w workach. Następnie należy je wsypać do właściwego, oznakowanego kontenera. W przypadku dostarczenia odpadów biodegradowalnych
  w workach, należy opróżnić zawartość worków do odpowiedniego kontenera, a worki wyrzucić do odpowiedniego pojemnika.

 4. Odpady wymagające opakowania winny znajdować się w szczelnych (niecieknących, nieuszkodzonych) pojemnikach oraz być opatrzone informacją (etykietą) umożliwiającą identyfikacje odpadu.

 5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe dostarczone do PSZOK należy opróżnić z zawartości oraz innych odpadów.

 6. Opony dostarczone do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

 7. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być przekazywany kompletny (w całości).

 1. Obowiązki PSZOK

 1. W PSZOK prowadzony jest rejestr osób dostarczających odpady oraz ewidencja zbieranych
  i przekazywanych odpadów.

 2. Obsługa PSZOK ma obowiązek:

 • uzyskać od osoby przekazującej odpady adres nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone, aby zweryfikować możliwość nieodpłatnego przekazania przez niego odpadów do PSZOK w oparciu o złożoną deklaracje,

 • ewidencjonować i ważyć każdorazowo przyjęte odpady.

 1. Uwagi dodatkowe

 1. Obsługa PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w PSZOK.

 2. Zebrane odpady będą przekazywane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów.

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook