Powrót do listyPomysły na rozwój miasta – zgłoś projekt!

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania propozycji pomysłów/przedsięwzięć do dokumentów strategicznych w ramach programu Rozwój Lokalny do przygotowywanego przez Gminę Miasto Tomaszów Mazowiecki projektu, w którym możemy wywalczyć do 40 mln zł dofinansowania. Zebrane propozycje będą stanowiły podstawę do opracowania listy przedsięwzięć, odpowiadających na zdiagnozowane problemy naszej społeczności.

Zgłoszenia mogą mieć charakter inwestycyjny oraz społeczny, mogą też stanowić przedsięwzięcie mieszane, tj. zawierające zarówno aspekt miękki jak i inwestycyjny. Ważne jest także, aby wpisywał się w katalog przedsięwzięć zgodny z regulaminem naboru w ramach programu Rozwój Lokalny – do pobrania poniżej.

Celem konsultacji jest zebranie propozycji pomysłów/przedsięwzięć, które przyczynią się do wzmocnienia spójności społecznej i gospodarczej, wpłyną na podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców naszego miasta.

W konsultacjach mogą wziąć udział zarówno mieszkańcy (osoby indywidualne), jak i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz lokalni przedsiębiorcy.

Zgłoszenia propozycji pomysłów/przedsięwzięć należy dokonywać na załączonej karcie do 4 września 2020 r. Karty pomysłu dostępne są również w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu Urzędu Miasta, ul. P.O.W. 10/16, budynek C, pokój 10, I piętro, w Kancelarii Ogólnej (główny budynek Urzędu Miasta, parter).

Karty pomysłu będą poddane ocenie zgodnie z obowiązującymi kryteriami.

Wypełnione formularze można składać w następujący sposób:

 1. w wersji papierowej w następujących punktach Urzędu Miasta w Tomaszowie Maz.
  ul. POW 10/16:
  – w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu, budynek C, I piętro, pokój nr 10,
  – w Kancelarii Ogólnej, budynek główny, parter,
 2. w wersji elektronicznej przesyłając skan wypełnionej ankiety na adres e-mail: rozwoj@tomaszow-maz.pl

Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Rozwoju, Inwestycji i Klimatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. P.O.W. 10/16, budynek C, pokój 10, I piętro, tel. 44 724 23 11 w. 559, e-mail: rozwoj@tomaszow-maz.pl.

W celu zdefiniowania głównych wyzwań rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego przeprowadzono szereg badań. Oparto się na wiedzy ilościowej i jakościowej. Bazowano na wiedzy ekspertów, lokalnych liderów i mieszkańców. W konsekwencji prac badawczych opracowano charakterystykę miasta pod kątem jego uwarunkowań rozwojowych. Ustalenia diagnostyczne i analityczne zostały przedstawione w postaci drzew problemów, które z kolei stanowiły podstawę do wypracowania wizji i misji miasta, a w dalszej kolejności celów strategicznych.

Oto efekt pracy warsztatowej:

Za główny problem ograniczający rozwój miasta uznano niski poziom wykorzystania kapitału społecznego i terytorialnego Tomaszowa Mazowieckiego.

Z przeprowadzonej charakterystyki miasta pod kątem uwarunkowań demograficznych, środowiskowych, społeczno-gospodarczych i geograficznych wynika, że Tomaszów Mazowiecki posiada bogate zasoby i produkty, ale nie potrafi w pełni wykorzystać ich potencjału. Użyte w głównym problemie sformułowanie „kapitał terytorialny” ma charakter dynamiczny i stanowi pewne powiązania obejmujące zarówno procesy, jak i zasoby. Należy zatem odczytywać je nie tylko w kontekście potencjału miasta, ale również potencjału najbliższych gmin (weźmy np. pod uwagę Spałę – przecież nie musi ona stanowić dla Tomaszowa konkurencji, a raczej ogniwo do zbudowania kompleksowej oferty).

Kapitału terytorialnego należy doszukiwać się w zasobach przyrodniczych, obiektach infrastrukturalnych, ciągle rewitalizowanej przestrzeni miejskiej, lokalizacji, komunikacji i oczywiście w samych mieszkańcach. Stąd wykreowana taka, a nie inna wizja…

Wizja miasta Tomaszowa Mazowieckiego:

„ARENA AKTYWNOŚCI, ARENA MOŻLIWOŚCI”

Uzasadnienie definicji wizji:

Użyta w wizji miasta „ARENA” nawiązuje zarówno do najbardziej rozpoznawalnego obiektu miejskiego (zgodnie z wynikami ankiet), ale też ma znaczenie terytorialne. Jednocześnie budzi poczucie zwycięstwa, ale także siły w dążeniu do celu.

Arena aktywności, ponieważ ‒ jak wynika z przeprowadzonych badań ‒ dla mieszkańców bardzo ważna jest wysoka jakość życia. Ludzie chcą żyć komfortowo. Gwarancja wysokiej jakości życia to przede wszystkim dostęp do aktywności, ale nie tylko w rozumieniu spędzania czasu wolnego. Chodzi przede wszystkim o aktywność społeczną, zawodową, edukacyjną czy też kulturalną.

Arena możliwości, ponieważ miasto ma dawać przestrzeń do rozwoju wielowymiarowego, czyli w każdej aktywności życia.

Dążenie do osiągnięcia wizji ma się odbywać poprzez następujące cele.

Cele strategiczne do Planu Rozwoju Lokalnego:

 1. Łączy nas aktywność‒ poprawa jakości życia w Tomaszowie Mazowieckim ‒ rozwój aktywności społecznej, gospodarczej, kulturowej i sportowo-rekreacyjnej.
 2. Stawiamy na zdrowie – zwiększenie dostępności do usług zdrowotnych, poprawa jakości środowiska oraz zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców.
 3. Silne więzi, silne społeczeństwo – wzmocnienie lokalnego kapitału społecznego.

Proponowane pomysły/przedsięwzięcia powinny być odpowiedzią na wyznaczone cele strategiczne. Zachęcamy do aktywnego udziału w tworzeniu nowej ścieżki rozwoju Tomaszowa Mazowieckiego.

Więcej informacji: https://rozwoj.tomaszow-maz.pl/pomysly-na-rozwoj-miasta-zglos-projekt/

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook