Powrót do listyPowszechny Spis Rolny 2020 ‒ zostań rachmistrzem spisowym

Do 8 lipca 2020 roku w Urzędzie Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przyjmowane będą zgłoszenia kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego, który trwał będzie od 1 września do 30 listopada 2020 roku na terenie Gminy Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Nabór jest otwarty i konkurencyjny. Kandydaci muszą być pełnoletni, zamieszkiwać na terenie Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, a także nie mogą być skazani za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym dostępnym w Kancelarii Ogólnej (parter) Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim oraz na stronie internetowej http://bip.tomaszow.miasta.pl/public/

Można je składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta lub przesłać pocztą na adres Urzędu: ul. POW 10/16, 97-200 Tomaszów Maz. z dopiskiem: Dotyczy naboru na rachmistrza spisowego (liczy się data wpływu aplikacji do magistratu). Aplikacje, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim w zakładce „Powszechny Spis Rolny 2020” / nabór na rachmistrza spisowego.

 

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r.

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie pn. Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.

Krajową podstawą prawną realizacji spisu rolnego jest ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728).

Wyniki spisu rolnego najlepiej opisują obraz polskiego rolnictwa i służą władzom lokalnym do podejmowania trafnych strategicznych decyzji opartych na analizie danych.

Spisem objęte są wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce prowadzone przez:

 • osoby fizyczne (w gospodarstwach indywidualnych) o powierzchni minimum 1 ha, bądź poniżej 1 ha użytków rolnych, w tym nieposiadające użytków rolnych, prowadzące działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o skali określonej progami, których wielkość jest określona w załączniku nr 1 do ustawy,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej.

Dane zbierane w ramach spisu będą dotyczyć m.in.

 • cech identyfikacyjno-adresowych użytkownika i jego gospodarstwa rolnego,
 • sprzedaży i zużycia wytworzonych produktów rolnych,
 • struktury dochodów,
 • aktywności ekonomicznej,
 • sposobu użytkowania gruntów,
 • powierzchni zasiewów, nawożenia,
 • zastosowania środków ochrony roślin,
 • pogłowia zwierząt gospodarskich,
 • chowu i hodowli ryb,
 • budynków gospodarskich,
 • maszyn i urządzeń rolniczych.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

 • Samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na stronie internetowej poświęconej spisowi;
 • odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
 • odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Rolniku, Twoje dane są u nas bezpieczne!

Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy rachmistrzowie są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie. Następnie na ręce właściwego komisarza spisowego składają pisemne przyrzeczenie następującej treści: „Przyrzekam, że będę wykonywać swoje prace na rzecz statystyki publicznej z całą rzetelnością, zgodnie z etyką zawodową statystyka, a poznane w czasie ich wykonywania dane jednostkowe zachowam w tajemnicy wobec osób trzecich.”

Więcej informacji na stronie http://spisrolny.gov.pl

Pliki do pobrania

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook