Powrót do listyUdokumentuj wywóz nieczystości ciekłych

Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim przypomina właścicielom nieruchomości posiadającym bezodpływowe zbiorniki (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków o konieczności udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj Dz.U. 2020 r., poz.1439 z późn. zm). Zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/266/2020 RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych, nie dopuszczając do ich przepełnienia. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych powinna być określona w sposób gwarantowany, że nie nastąpi ich wypływ ze zbiornika. Zabrania się użytkownikom nieruchomości wylewania nieczystości ciekłych zarówno na teren własnej nieruchomości jak i na pobliskie tereny, w tym również użytku publicznego, a także ich wprowadzania do gruntu, rowów, rzek, zbiorników wodnych i kanalizacji deszczowej oraz wykorzystywania ich w rolnictwie, o ile przepisy prawa nie stanowią inaczej.

Fakt wykonania obowiązku pozbywania się przez właściciela zebranych na terenie nieruchomości (znajdującej się na terenie Miasta) nieczystości ciekłych może być udokumentowany rachunkiem albo fakturą VAT, wystawionymi przez uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi.

Należy pamiętać by zawsze żądać od przedsiębiorcy rachunku, w którym określona jest ilość wywiezionych ścieków, bowiem jest wtedy pewność, że ścieki trafią do oczyszczalni, a w razie kontroli właściciel nieruchomości uniknie kar.

Ponadto Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym właściciele nieruchomości, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków wini zrobić to niezwłocznie.

Druki zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej www.tomaszow-maz.pl w zakładce Gospodarki Odpadami – nieczystości ciekłe lub można je pobrać w Wydziale Rozwoju, Inwestycji i Klimatu Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim (Budynek D) .

Właściciele nieruchomości, którzy nie dopełnili ww. formalności mogą spodziewać się kontroli pracowników Urzędu Miasta lub Straży Miejskiej.

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook