Kalendarz gminy Powiat Tomaszowski

Nadchodzących wydarzeń: 0
«kwiecień 2024 »
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Sonda

O jakiej porze roku plac Kościuszki w Tomaszowie Mazowieckim wygląda lepiej?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Lubochnia. Kadencja wielu inwestycji – KANALIZACJA I WODOCIĄGOWANIE

Przy bardzo dużym poziomie realizacji inwestycji przez gminę kwota długu w przeliczeniu na jednego mieszkańca według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 868 zł.

Poniższa tabela przedstawia gminę na tle Powiatu Tomaszowskiego w tym zakresie.

KANALIZACJA I WODOCIĄGOWANIE – inwestycje i remonty

W ciągu siedmiu ostatnich lat wybudowano: 4,9 km sieci wodociągowej, 9 km sieci kanalizacyjnej.
Łącznie na gospodarkę wodno kanalizacyjną wydatkowano kwotę 6.872.614 zł, z czego pozyskano 5.510.99 zł w formie dotacji oraz pożyczek z WFOŚiGW i Urzędu Marszałkowskiego.

1. Budowa spinki wodociągowej
W 2015 r. wykonana została bardzo ważna i długo oczekiwana przez mieszkańców inwestycja, polegająca na budowie spinki wodociągowej łączącej hydrofornię w Dąbrowie i Lubochni o długości 2 844,0 mb.
Do tej pory ze stacji uzdatniania wody w Dąbrowie zaopatrywane były w wodę miejscowości: Dąbrowa, Glinnik, Nowy Glinnik (wieś), Luboszewy, Marianka oraz wojskowe osiedle mieszkaniowe Nowy Glinnik. Natomiast ze stacji uzdatniania wody w Lubochni korzystała pozostała część gminy. Jednak między siecią wodociągową zasilaną ze stacji w Lubochni oraz siecią zasilaną ze stacji w Dąbrowie nie istniało połączenie tzw. „spinka”. W przypadku awarii jednej ze stacji, zasilana przez nią cześć gminy, do czasu usunięcia awarii pozbawiona była wody. W przypadku awarii stacji w Dąbrowie przerwy w dostawie wody dotyczyły m.in. osiedla mieszkaniowego Nowy Glinnik. W wyniku budowy spinki wodociągowej osiedle mieszkaniowe Nowy Glinnik zasilane jest ze stacji uzdatniania wody w Lubochni, która została kompleksowo przebudowana w 2012 r. Jest to nowoczesna stacja, z której w przypadku awarii suw w Dąbrowie może być zaopatrywana w wodę cała gmina. Budowa „spinki” umożliwiła mieszkańcom ciągłość w dostawie wody o odpowiednich parametrach jakościowych. Wykonanie zadania realizowane było w technologii bezwykopowej metodą przewiertów sterowanych oraz wykopami otwartymi.. Wartość inwestycji wyniosła 512 591,00 zł. Na realizację inwestycji zostały przeznaczone środki pochodzące z umorzeń pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 48 000,00 zł. Gmina wystąpiła również z wnioskiem do WFOŚiGW w Łodzi o przyznanie pożyczki umarzalnej na realizację inwestycji.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Lubochnia
W 2015 r. zakończone zostały prace związane z budową na terenie gminy Lubochnia w miejscowościach Tarnowska Wola, Dębniak, Henryków oraz Luboszewy przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres robót obejmował zaprojektowanie, dostawę, montaż i uruchomienie 54 szt. przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z przyłączeniami kanalizacji sanitarnej z budynku, odprowadzeniem ścieków oczyszczonych, zasilaniem elektrycznym, rozruchem technicznym i technologicznym. W uzasadnionych przypadkach były montowane przepompownie ścieków surowych oraz ścieków oczyszczonych.
Wartość inwestycji wyniosła 915 972,00zł. Zadanie dofinansowane było ze środków PROW 2007-2013 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”. Wartość dofinansowania wyniosła 458 865,00 zł. Ponadto w kosztach inwestycji partycypowali także właściciele podłączanych nieruchomości.

Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa

W lipcu 2015 r. zakończyły się roboty budowlane przy rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa – II etap o długości 180 mb. Gmina częściowo sfinansowała budowę ze środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach tzw. umorzeń pożyczek. Wartość zadania to 31 210,00 zł.
W 2016 roku wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowości Luboszewy na kwotę 20 073,00 zł.
W 2017 roku wykonano rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Glinnik, Lubochnia ul. Łódzka, ul. Zapłotnia, Tarnowska Wola, Dąbrowa za łączną kwotę 298 578,00 zł.
Ponadto w latach 2012 – 2014 wykonano rozbudowę sieci wodociągowych (brakujące) w miejscowościach Małecz, Glinnik, Luboszewy, Brenica, Lubochnia ul. Łódzka, i Zapłotnia, Lubochnia w kierunku Lubochni Górek (przy stadionie), Tarnowska Wola na łączną kwotę 568 636,00 zł.
Podsumowując w latach 2011 -2017 rozbudowano sieć wodociągową za łączną kwotę
918 497,00 zł.

Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa.
W dniu 11.09.2017 r. został złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji pn.: „Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Emilianów, Olszowiec, Nowy Olszowiec, Jasień, Dąbrowa, przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubochni Dworskiej poprzez budowę suszarni osadu na terenie oczyszczalni ścieków oraz nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Dąbrowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska, Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna RPO WŁ na lata 2014-2020.
W dniu 06.03.2018 r. Gminie Lubochnia przyznano dofinansowanie na realizację powyższej inwestycji
Wartość inwestycji wynosi 14.246.988,33 zł brutto. Planowana kwota dofinansowania 8.792.623,39 zł.
Gmina Lubochnia w chwili obecnej przygotowuje się do podpisania umowy z wykonawcą na budowę kanalizacji. Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w tym roku.

Wybudowanie w roku 2002 tak wydajnej i dobrej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubochnia Dworska pozwoliło na przestrzeni ostatnich 16 lat na przyłączanie kolejnych budowanych sieci kanalizacyjnych bez konieczności rozbudowywania jej wydajności. Przez kolejne lata następowała rozbudowa sieci kanalizacyjnych a istniejąca oczyszczalnia nadal prawidłowo funkcjonuje i jest w stanie obsłużyć kolejne inwestycje. Jest to z pewnością duży sukces zważywszy, że w okoliczne gminy borykają się z wieloma trudnościami związanymi z oczyszczaniem ścieków komunalnych.
W naszej Gminie po wybudowaniu tej opisanej wyżej sieci kanalizacji sanitarnej procent skanalizowania będzie wynosił ponad 95%. Obecny Wójt już w 2000 roku przy podejmowaniu decyzji o budowie oczyszczalni ścieków miał na uwadze w perspektywie budowę sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy.
W latach 2011 – 2014 zrealizowano inwestycję pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jasień, Nowy Jasień, Albertów w gminie Lubochnia”. Wartość robót budowlanych wynosiła 2 653 999,29 zł. Inwestycja była dofinansowana ze środków PROW 2007-2013 oraz WFOŚiGW w Łodzi. Niestety w przygotowywanej dokumentacji projektowo-technicznej wykonanej w 2009 r. pominiętych zostało dużo nieruchomości.
W związku z tym brakujące ok. 40 przyłączy wybudowano ze środków własnych gminy Lubochnia. Ponadto na znacznych odcinkach sieci głównej zaprojektowana była sieć tłoczna, a nie grawitacyjna, co uniemożliwiało wykonanie przyłączy kanalizacyjnych i dlatego też w trakcie realizacji wybudowano dodatkowo sieć grawitacyjną. Ponadto wykonano uzupełnienia brakujących przyłączy kanalizacyjnych w miejscowościach Glinnik, Dąbrowa, Nowy Glinnik, Marianka za łączną kwotę 391 843,00 zł. Wykonano ponad 100 tych przyłączy.
Mając na uwadze występowanie ciągłych awarii przepompowni w Nowym Gliniku i związane z tym uciążliwości dla mieszkańców, m.in. brzydki zapach, postanowiono zlikwidować istniejącą przepompownię i wybudować nową, nowoczesną o znacznie większej wydajności. Koszt inwestycji wyniósł 644 001 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW w wysokości 173 424 zł oraz WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 182 242 zł.
Nowa przepompownia usytuowana została w większej odległości od terenów osiedla mieszkaniowego – w pobliżu nieczynnej oczyszczalni ścieków.

Przepompowania ścieków w Nowym Glinniku

W związku ze zwiększoną ilością odprowadzanych ścieków z nowych przyłączy, modernizacji poddana została również przepompownia w Lubochni Dworskiej. Koszt modernizacji wyniósł 59 040 zł.

Przepompowania w Lubochni Dworskiej

W roku 2013 nastąpiła modernizacja przepompowni w Luboszewach, koszt 62 000 zł.
Mając na uwadze to, że mieszkańcy miejscowości m.in. Luboszewy, Nowy Glinnik Osiedle, Dąbrowa, Marianka, które zaopatrywane są w wodę z hydroforni w Dąbrowie zgłaszają liczne uwagi dotyczące jakości wody podjęta została decyzja o gruntownej modernizacji tej hydroforni. W celu uzyskania dofinansowania na jej przebudowę zostało to zadanie połączone z budową sieci kanalizacji w Emilianowie. Przetarg na wykonanie prac został ogłoszony we wrześniu br. Natomiast zakończenie realizacji zadania planowane jest na 2019 rok. Planowane roboty będą obejmowały: nadbudowę i przebudowę budynku stacji uzdatniania wody, wymianę urządzeń w budynku stacji uzdatniania wody, budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej, budowę wewnętrznej i zewnętrznej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej wraz z oświetleniem, wykonanie systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu oraz instalacji monitoringu, wykonanie instalacji odgromowej i uziemiającej.
W roku 2012 dokonano modernizacji stacji uzdatniania wody w Lubochni. Inwestycja kosztowała 1 217 086 zł. Gmina z budżetu wydatkowała na to zadanie 134 958,45 zł. Na pozostałą część Gmina pozyskała środki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 610 585 zł oraz unijne w ramach PROW w wysokości 471 543 zł. Po przeprowadzonej modernizacji wydajności hydroforni wynosi 1130 m3/dobę.

Zmodernizowana hydrofornia w Lubochni

W roku 2013 zakupiona została do oczyszczalni ścieków nowa prasa osadu powstałego po oczyszczeniu ścieków. Osad ten jest wywożony z oczyszczalni, co wiąże się z kosztami i to nie małymi. W związku z tym wystąpiono do WFOŚiGW w Łodzi o pożyczkę na zakup prasy. Koszt zadania 242 310,00 zł. Ponadto wymieniono dmuchawy do napowietrzania, na które pozyskano środki z WFOŚiGW w Łodzi w formie pożyczki. Koszt wyniósł 55 165,00zł. Mimo poczynionych działań nadal koszt wywozu i utylizacji osadu który powstaje w procesie oczyszczania ścieków jest znaczący dlatego też postanowiono zmodernizować oczyszczalnię w Lubochni Dw. poprzez budowę suszarni osadu przy udziale środków unijnych. W ramach zadania planuje się wdrożenie nowej technologii, która pozwoli na przekształcenie osadu w nawóz organiczny.

« Powrót

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook