Kalendarz gminy Ujazd

Nadchodzących wydarzeń: 0
«wrzesień 2023 »
P W Ś C P S N
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Sonda

Czy skorzystam ze szczepienia na covid-19?

Zobacz wyniki

Loading ... Loading ...

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego

 1.  
  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez FORMAT3A z siedzibą w SUITE 74, Cariocca Business Park, 2 Sawley Road, Manchester, United Kongdom, M408BB usług nieodpłatnych oraz usług odpłatnych drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego www.format3a.pl (zwanego dalej: „Serwisem Internetowym”).
 2. § 2 Definicje
  1. Formularz – oznacza udostępniony na stronie internetowej serwisu panel, którego wypełnienie i przesłanie Usługodawcy przez Użytkownika jest konieczne do korzystania z niektórych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  2. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas zamieszczania ogłoszeniaserwisie internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Ogłoszenia w serwisie internetowym.
  3. Konsument – oznacza pełnoletnią osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne, zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane na stronach internetowych serwisu przez Użytkownika, w ramach korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  5. Ogłoszenie – oznacza ogłoszenie zamieszczone przez Użytkownika i prezentowane na stronie internetowej serwisu.
  6. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
  7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin serwisu internetowego.
  8. Strona internetowa serwisu – oznacza stronę internetową, pod którą Usługodawca prowadzi serwis internetowy, działający w domenie www.format3a.pl
  9. Usługodawca – oznacza Agnieszka Marczewska-Adamiec oraz Agnieszka Podwysocka prowadzą działalność gospodarczą pod firmą FORMAT3A z siedzibą w SUITE 74, Cariocca Business Park, 2 Sawley Road, Manchester, United Kongdom, M408BB, Company No. 10287591 e-mail: biuro@format3a.pl, będąc jednocześnie właścicielem serwisu internetowego.
  10. Użytkownik – oznacza podmiot korzystający z funkcjonalności serwisu internetowego, na rzecz, którego świadczone są usługi przez Usługodawcę.
 3. § 3 Postanowienia ogólne
  1. Wszelkie prawa do serwisu internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
  2. Serwis internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci internetstrony internetowej serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
  3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na stronie internetowej serwisu treści reklamowych dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci internet.
  4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  5. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych między Użytkownikami, które są przedmiotem ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników na stronach serwisu internetowego. Usługodawca zapewnia jedynie możliwość prezentacji ogłoszeń na stronach serwisu internetowego, nie pobierając żadnych prowizji od transakcji pomiędzy Użytkownikami.
  6. Zabronione jest wykorzystywanie serwisu internetowego lub strony serwisu internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
 4. § 4 Korzystanie z serwisu internetowego
  1. Korzystanie z serwisu internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej serwisu, a także do umieszczania treści na stronie internetowej serwisu.
  2. Korzystanie z serwisu internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
  3. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z serwisu internetowego było możliwe dla Użytkowników internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze stron serwisu internetowego to przeglądarka internetowa w wersji, co najmniej Internet Explorer 9 lub nowszej wersji Chrome 46 lub nowszej wersji FireFox 45 lub nowszej wersji Opera 11 lub nowszej wersji Safari 10 lub nowszej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s.
  4. Użytkownik, korzystając z serwisu internetowego nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania serwisu internetowego i strony serwisu internetowego.
  5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika serwisu internetowego, strony serwisu internetowego lub usług świadczonych przez Usługodawcę w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
  6. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci internet. Usługodawca nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie hasła.
  7. W celu skorzystania z usług zamieszczenie ogłoszenia oraz zamieszczenie materiałów Użytkownik zobowiązany jest wypełnić formularz.
  8. Wypełnienie formularza następuje z zachowaniem poniższych zasad:
   • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne,
   • Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza,
   • Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza,
   • Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia zamieszczenie ogłoszeń lub materiałów,
   • Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania,
  9. Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z:
   • Przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień regulaminu.
   • Upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu w celu świadczenia na jego rzecz usług zamieszczenia ogłoszeniazamieszczenia materiałów.
  10. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia na wybraną przez siebie usługę. Jeżeli Usługodawca uzna, że treść ogłoszeniazamieszczenia materiału jest niezgodna z regulaminem, to ma prawo nie zamieścić takiego ogłoszeniamateriału. Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę jest publikacja na stronie www.format3a.pl.
  11. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
  12. Usługodawca tworzy i wdraża zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem lub rozpowszechnianiem treści zawartych na stronie internetowej serwisu. W przypadku zastosowania przez Usługodawcę powyższych zabezpieczeń, Użytkownicy zobowiązują się powstrzymać od jakichkolwiek działań zmierzających do usunięcia lub obejścia takich zabezpieczeń lub rozwiązań.
 5. § 5 Usługi świadczone Użytkownikom
  1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników posiadających drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
   • Zamieszczenie ogłoszenia, w wariancie bezpłatne w zakładkach Katalog Firm, Informator i Ogłoszenia, Kalendarz Wydarzeń.
   • Zamieszczenie materiałów w zakładkach Irytuje mnie, Potrzebny wolontariusz, Podziel się/Pochwal się, Wspomnienia.
   • Formularz Kontakt.
   • Newsletter.
  3. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną następujące usługi odpłatne:
   • Zamieszczenie ogłoszenia, w wariancie podstawowe, rozszerzone w zakładce Informator i Ogłoszenia, Katalog Firm.
   • Zamieszczenia materiałów w zakładce Społeczeństwo Obywatelskie.
   • Życzenia i Nekrologi.
   • Do korzystania z usług odpłatnych konieczne jest posiadanie przez Użytkownika numeru konta bankowego w celu dokonania płatności za usługę.
  4. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany regulaminu.
  5. W celu skorzystania z usługi zamieszczenie ogłoszenia w wariancie bezpłatne lub zamieszczenie materiałów Użytkownik powinien wypełnić formularz udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej serwisu i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu. Dodatkowo w przypadku skorzystania z usługi zamieszczenie ogłoszenia w wariancie podstawowe, rozszerzone, Użytkownik zobowiązany jest dokonać jednorazowej płatności za aktywację usługi, zgodnie z zasadami §7.
  6. Wypełnienie formularza następuje z zachowaniem poniższych zasad:
   • Użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne.
   • Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza.
   • Użytkownik powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza.
   • Użytkownik oznaczając odpowiednie pole formularza, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną na jego rzecz przez Usługodawcę, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika woli zawarcia umowy uniemożliwia zamieszczenie ogłoszeń lub materiałów.
   • Użytkownik powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu w celu realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem (art. 23 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie danych osobowych), przy czym Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania.
  7. Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z:
   • Przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika postanowień regulaminu.
   • Upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu w celu świadczenia na jego rzecz usług zamieszczenia ogłoszenia i zamieszczenia materiałów.
  8. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie złożenia zamówienia na wybraną przez siebie usługę. Potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę jest publikacja na stronie www.format3a.pl.
  9. Usługa nieodpłatna zamieszczenie materiałów polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia materiałów i utrzymywania ich na stronie internetowej serwisu, w kategoriach: Kalendarz Wydarzeń, Wspomnienia, Podziel się/pochwal się, Irytuje mnie Użytkownik zamieszcza materiały za pomocą formularza, dostępnego w każdej kategorii, w której jest to możliwe.
  10. Usługa nieodpłatna zamieszczenie ogłoszenia w wariancie bezpłatne polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia Ogłoszenia i utrzymywania go na stronie internetowej serwisu. Treść ogłoszenia w wariancie podstawowe nie może być dłuższa niż 100 (sto) znaków przesłanych przez Użytkownika za pomocą formularza. W trakcie trwania usługi Użytkownik nie może dokonywać modyfikacji ogłoszenia, ani w tym samodzielnie je usunąć. Po upływie okresu, na jaki Z usługi zamieszczenie ogłoszenia w wariancie podstawowe nie mogą korzystać Użytkownicy będący przedsiębiorcami.
  11. Usługa odpłatna zamieszczenie ogłoszenia w wariancie podstawowe, rozszerzone polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia ogłoszenia i utrzymywania go na stronie internetowej serwisu. Długość treści ogłoszenia w wariancie podstawowe, rozszerzone jest ograniczona, podana w każdym wariancie ogłoszenia i może zawierać określoną ilość zdjęć, podaną w każdym wariancie ogłoszenia przesłanych przez Użytkownika za pomocą formularza. W trakcie trwania usługi Użytkownik może dokonywać modyfikacji ogłoszenia, w tym samodzielnie je usunąć.
  12. Użytkownik w ramach korzystania z usługi zamieszczenie ogłoszenia w wariancie podstawowe, rozszerzone może skorzystać także z następujących funkcji dodatkowych:
   • Możliwość opatrzenia Ogłoszenia miniaturą pliku graficznego, przesłanego przez Użytkownika za pomocą formularza.
   • Możliwość zamieszczenia odnośnika do strony internetowej, której adres elektroniczny wskaże Użytkownik w formularzu.
   • Możliwość zamieszczenia odnośnika do filmu zamieszczonego w serwisie YouTube.com, którego adres elektroniczny Użytkownik wskaże w formularzu.
   • Możliwość zamieszczenia określonej ilości zdjęć.
  13. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Usługodawcę, na adres poczty elektronicznej Użytkownika, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej powiadomienia o nowych informacjach zamieszczanych przez Usługodawcę na stronie internetowej serwisu. Newsletter przesyłany jest przez Usługodawcę do wszystkich Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji.
  14. Każdy Newsletter kierowany do danych klientów zawiera, w szczególności:
   • Informację o nadawcy.
   • Wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki.
   • Informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
  15. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Użytkownik, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej serwisu, na zasadach określonych odpowiednio w §5 ust. 6. Po przesłaniu wypełnionego formularza, Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu potwierdzenie przez Usługodawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
  16. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
  17.  Z usługi Blog FORMAT 3A LTD nie świadczy usługi zakładania i prowadzenia kont, na których prowadzone są dzienniki internetowe (blogi). FORMAT 3A LTD nie ma prawa ingerowania w treści, dokonywania skrótów i modyfikacji blogów, których linki udostępnia poprzez portal FORMAT 3A LTD. Autor bloga ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści zawarte w prowadzonym przez niego blogu, którego adres udostępniany jest za pośrednictwem F FORMAT 3A LTD. FORMAT 3A LTD ma prawo do usunięcia adresu bloga z portalu FORMAT 3A LTD w przypadku, gdy autor bloga/użytkownik adresu bloga publikuje treści niezgodne z regulaminem FORMAT 3A LTD lub obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, w tym naruszających prawa osób trzecich. Usunięcie linku do adresu może nastąpić bez podania przyczyny i bez uprzedniego kontaktu z autorem bloga/użytkownikiem adresu bloga. Wiarygodność treści blogów udostępnianych poprzez portal FORMAT 3A LTD oraz same blogi nie są kontrolowane przez FORMAT 3A LTD.
 6. § 6 Usługi świadczone Użytkownikom będącym przedsiębiorcami
  1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników będącymi przedsiębiorcami usługę nieodpłatną w Katalogu firm. Usługa jest świadczona 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
  2. Usługa nieodpłatna Katalog firm polega na umożliwieniu Użytkownikowi będącemu Przedsiębiorcą zamieszczenia wizytówki przedsiębiorstwa Użytkownika zawierającej nazwę firmy, dane teleadresowe, wraz z przypisaniem przedsiębiorstwa do kategorii branżowej, dostępnej na stronie internetowej serwisu. Wizytówka jest utrzymywana na stronie internetowej serwisu przez czas nieokreślony.
  3. Usługa odpłatna Katalog firm polega na umożliwieniu Użytkownikowi będącemu przedsiębiorcą zamieszczenia wizytówki przedsiębiorstwa Użytkownika, zawierającej nazwę firmy, dane teleadresowe, określoną liczbę znaków, link do strony www, określoną liczbę zdjęć, dodatkowo mapę dojazdu w wariancie rozszerzonym wraz z przypisaniem przedsiębiorstwa do kategorii branżowej, dostępnej na stronie internetowej serwisu. Wizytówka jest utrzymywana na stronie internetowej serwisu przez czas określony. W trakcie świadczenia usługi Katalog firm, Użytkownik będący przedsiębiorcą może dokonywać w każdej chwili modyfikacji wizytówki.
  4. W celu skorzystania z usługi Katalog firm Użytkownik będący przedsiębiorcą powinien wypełnić formularz udostępniony przez Usługodawcę na stronie internetowej serwisu i przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Usługodawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu.
  5. Wypełnienie formularza następuje z zachowaniem poniższych zasad:
   • Użytkownik będący przedsiębiorcą powinien wypełnić wszystkie pola formularza, chyba, że pole jest oznaczone, jako opcjonalne.
   • Informacje wpisane do formularza powinny dotyczyć wyłącznie Użytkownika będącego przedsiębiorcą i być zgodne z prawdą, przy czym Użytkownik będący przedsiębiorcą jest osobą odpowiedzialną za prawdziwość informacji wpisanych do formularza.
   • Użytkownik będący przedsiębiorcą powinien zapoznać się i potwierdzić fakt zapoznania się z treścią regulaminu oznaczając odpowiednie pole formularza.
   • Użytkownik będący przedsiębiorcą oznaczając odpowiednie pole formularza, powinien wyrazić wolę zawarcia umowy o świadczenie drogą elektroniczną, na jego rzecz przez Usługodawcę, przy czym niewyrażenie przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą woli zawarcia umowy uniemożliwia skorzystanie z usługi Katalog firm.
  6. Przesłanie wypełnionego formularza jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą postanowień regulaminu.
  7. Rezygnacja z usługi Katalog firm możliwa jest w każdej chwili i polega na usunięciu przez Użytkownika będącego przedsiębiorcą wizytówki firmy. Użytkownik będący przedsiębiorcą może usunąć wizytówkę określoną w zdaniu poprzednim wysyłając do Usługodawcy żądanie usunięcia wizytówki, za pomocą poczty elektronicznej, na adres elektroniczny Usługodawcy. Usługodawca w terminie do 7 dni usunie wizytówkę, będącą przedmiotem żądania, określonego w zdaniu poprzednim.
 7. § 7 Zamówienia, płatność i realizacja zamówień
  1. Użytkownik może składać zamówienia na usługi odpłatne w serwisie internetowym przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej serwisu.
  2. Użytkownik składa zamówienie, wybierając usługę odpłatną, którą jest zainteresowany, przez jej wybór na stronie internetowej serwisu i wysyłając do Usługodawcy wypełniony formularz dostępny na stronie internetowej serwisu. Usługodawca przed wysłaniem zamówienia przez Użytkownika usługi odpłatnej informuje go o cenie oraz okresie świadczenia usługi odpłatnej.
  3. Złożenie zamówienia przez Użytkownika, stanowi złożenie Usługodawcy oferty zawarcia umowy świadczenia usługi odpłatnej będącej przedmiotem zamówienia.
  4. Ceny na stronie internetowej serwisu zamieszczone przy danej usłudze stanowią ceny do zapłaty i określone są w złotych polskich.
  5. Ostateczną ceną wiążącą strony jest cena usługi zawarta na stronie internetowej serwisu w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
  6. Użytkownik może dokonać płatności za zamówione usługi odpłatne za pomocą przelewu bankowego. Płatność dokonywana jest za pośrednictwem systemu zewnętrznego, przelewy obsługiwanego przez firmę Dotpay z siedzibą w Krakowie, ul. Wielicka 72.                             
  7. Aktywacja usługi odpłatnej dokonana zostanie po dokonaniu płatności przez Użytkownika, z chwilą otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia z Dotpay o pozytywnym zakończeniu transakcji. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi przez Usługodawcę. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej na rzecz Użytkownika.
  8. Usługodawca nie jest płatnikiem podatku VAT, zatem wystawiane przez firmę FORMAT3A LTD faktury sprzedaży (sales invoice) nie są fakturami VAT.
 8. § 8 Reklamacje
  1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 9. § 9 Odstąpienie od umowy
  1. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie. W terminie zawartym w oddzielnej umowie świadczenia usług reklamowych zawartej pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą. Obowiązują tutaj zapisy w/w umowy.

§ 10 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści.

  1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
  2. Użytkownik oświadcza, że:
   • Jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści.
   • Umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą.
   • Wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
   • Wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  3. Użytkownik nie jest uprawniony do:
   • Zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w @PA_962@ powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody.
   • Zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w @PA_962@ powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
  4. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §12 regulaminu.
  5. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w @PA_962@ powyżej treści, które mogłyby w szczególności:
   • Zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich.
   • Naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności.
   • Posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe).
   • Pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy.
   • Naruszać w inny sposób postanowienia regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
  6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §12 regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w @PA_962@, w szczególności w odniesieniu do treści, co, do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
  7. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści.
 1. § 11 Odpowiedzialność
  1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
  2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z serwisu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulaminem.
  4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. § 12 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
  1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie internetowej serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
  2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze strony internetowej serwisu treści będących przyczyną naruszenia.
 3. § 13 Dane osobowe i pliki „Cookies”
  1. Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Usługodawcy dobrowolnie za pośrednictwem formularza jest Usługodawca.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w regulaminie.
  3. Dane osobowe przekazane Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w regulaminie danych w formularzu uniemożliwia przesłanie formularza i zamieszczenie ogłoszeń lub materiałów.
  4. Każdy, kto przekaże Usługodawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
  5. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia konta użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
  6. Usługodawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Zbiór zgromadzonych danych osobowych Użytkowników traktowany jest we wspólnej bazie danych z pozostałymi danymi strony, przechowywana na serwerze home.pl  , chroniony certyfikatem bezpieczeństwa, zapewniającej właściwą ochronę.
  7. Usługodawca nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Użytkowników przepisów prawa.
  8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności stron internetowych serwisu i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
  9. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze stron internetowych serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
  10. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie stron internetowych serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
  11. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies” w celu:
   • Zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników.
   • Weryfikacji i rozwoju swojej oferty.
   • Zbierania danych statystycznych.
  12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych serwisu.
 4. § 14 Rozwiązanie umowy
  1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
  2. Usługodawca, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Użytkownika stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
  3. Użytkownik, wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Usługodawcy stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 7 (siedem) dni.
  4. Z chwilą rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia wszystkie informacje dotyczące Użytkownika są bezzwłocznie usuwane z serwisu internetowego.
 5. § 15 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
  1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie serwisu internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy serwisu internetowego.
  2. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron serwisu internetowego.
  3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę w zakładce Regulamin serwisu internetowego wiadomości o zmianie regulaminu, zawierającej zestawienie zmian regulaminu i utrzymanie tej informacji w zakładce regulamin serwisu internetowego przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający konto użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu, informacji zawierającej zestawienie zmian regulaminu.
  4. Poinformowanie o zmianie regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie regulaminu. Brak akceptacji skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §14.
  5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie zawartej przez strony umowy oraz wszelkich innych roszczeń związanych z oferowanymi przez FORMAT3A LTD usługami jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie zawartej umowy oraz w związku z oferowanymi przez FORMAT3A LTD usługami strony poddają pod rozstrzygnięcie właściwego rzeczowo i miejscowo polskiego sądu. 
  6. Regulamin obowiązuje od dnia  29.09.2016r.

 

 

 

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook