Powrót do listyOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. na terenie Gminy Czerniewice

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY CZERNIEWICE
z dnia 28 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 2, art. 11 ust. 2, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), w związku z uchwałą nr XLVI/234/17 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, zmienionej uchwałą nr L/257/18 Rady Gminy Czerniewice z dnia 27 lutego 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.,

ogłaszam otwarty konkurs ofert

na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 na terenie Gminy Czerniewice

 1. Rodzaj zadań:

  Zadanie nr I

  1. szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej (do 18 roku życia),
  2. szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych w zakresie piłki nożnej (powyżej 18 roku życia),
  3. organizowanie uczestnictwa młodzieży i osób dorosłych w sformalizowanych sposobach rywalizacji sportowej,
  4. szkolenie w gry planszowe – szachy i warcaby,
  5. szkolenie i rozwijanie umiejętności gry w siatkówkę,
  6. szkolenie i rozwijanie umiejętności gry w tenisa stołowego.

  Zadanie nr II

  1. szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych w bilardzie.
 2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2018 wynosi:
  Zadanie nr I – 61.000 zł
  Zadanie nr II – 27.000 zł

 3. Zasady przyznawania dotacji:

  1. Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadania określają przepisy:
   1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.),
   2. uchwały Nr XLVI/234/17 Rady Gminy Czerniewice z dnia 28 listopada 2017 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018,
   3. uchwały Nr L/257/18 Rady Gminy Czerniewice z dnia 27 lutego 2018 roku zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Czerniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
  2. Dotacje otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
  3. Złożenie oferty nie gwarantuje przyznania dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W przypadku gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na dane zadanie Wójt Gminy ma prawo do proporcjonalnego zmniejszenia wielkości dofinansowania, stosownie do posiadanych środków.
  4. W przypadku zaistnienia konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do wnioskowanej, oferent ma prawo do negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub wycofania swojej oferty.
  5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w punkcie V ogłoszenia konkursowego. Oferty nie kompletne nie podlegają rozpatrywaniu i będą odrzucane.
 4. Termin i warunki realizacji zadań.

  Zadania wymienione w punkcie I zostaną zrealizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018 roku.

 5. Termin składania ofert:

  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 marca 2018 roku do godz. 1000 w sekretariacie Urzędu Gminy w Czerniewicach, pok. nr 19, 97-216 Czerniewice, ul. Mazowiecka 42, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) pod rygorem odrzucenia, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w roku 2018 – zadanie nr …………”.

 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 marca 2018 roku. O godz. 1100 w pok. nr 18 Urzędu Gminy w Czerniewicach.

  Oferty kompletne i złożone w terminie będą rozpatrywane w oparciu o następujące kryteria:

  1. możliwość realizacji zadania,
  2. rzetelność przedstawionej kalkulacji kosztów zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale, których będzie realizowane zadanie,
  4. wkładu rzeczowego i osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków,
  5. analizę i ocenę realizacji zadań zleconych w poprzednich latach, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków,
  6. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizacje zadania.

  Oceny złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa.

  Decyzję o wyborze podejmuje Wójt Gminy Czerniewice.

  Wybór oferty zostanie dokonany w terminie do dnia 26 marca 2018 roku.

 7. Zrealizowane zadania tego samego rodzaju i związane z nimi koszty z uwzględnieniem przekazanych dotacji.

  W roku 2018 nie zrealizowano zadań publicznych tego samego rodzaju w trybie otwartego konkursu ofert.

  W roku 2017 zrealizowano zadania:

  1. szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach sportowych dzieci i młodzieży szkolnej w zakresie piłki nożnej (do 18 roku życia),
  2. szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach sportowych w zakresie piłki nożnej (powyżej 18 roku życia),
  3. organizowanie uczestnictwa młodzieży i osób dorosłych w sformalizowanych formach rywalizacji sportowej,
  4. szkolenie w gry planszowe – szachy i warcaby,
  5. szkolenie i rozwijanie umiejętności gry w tenisa stołowego,
  6. zakup strojów i sprzętu sportowego dla zawodników.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2017 wyniosła  51.000 zł. W/w zadania realizował LKS RELAX z siedzibą w Czerniewicach ul. Mazowiecka 39.

  1. szkolenie, organizowanie i udział w rozgrywkach, zawodach i turniejach sportowych w bilardzie,
  2. szkolenie i rozwijanie umiejętności gry w tenisa stołowego,
  3. zakup sprzętu sportowego dla zawodników.

  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2017 wyniosła  27.000 zł. W/w zadania realizował UKS PROMYK z siedzibą w Czerniewicach ul. Mazowiecka 88.

 8. Ogłoszenie zamieszczone jest:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.ugczerniewice.nv.pl
  2. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Czerniewicach: www.czerniewice.pl
  3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Czerniewicach.
Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook