Powrót do listyRzeczyca. Ogłoszenie o pracę na stanowisko asystenta rodziny.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

1. Nazwa i adres jednostki:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy, ul. Ks. J. Kitowicza 4 97-220 Rzeczyca

2. Okres i forma zatrudnienia: umowa o pracę na 1/2 etatu,

3. Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

3.1.Wymagania konieczne:

Asystentem rodziny może być osoba, która spełnia warunki określone w art. 12 ustawy

z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. t.j. 2016

poz. 575 z póź. zm.) w szczególności posiada:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

3) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

4) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

5) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

6) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

3.2.Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi komputera

2) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

3) znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcie rodziny w systemie pieczy zastępczej,

pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania

alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, prawa pracy, przepisów o ochronie danych

osobowych,

4) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

5) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

6) umiejętność współpracy w zespole,

6) odporność na sytuacje stresowe,

8) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

9) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

4. Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:

1) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej piec planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

5) Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań;

6) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

7) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

8) Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

9) Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

10) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi,

11) Sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

12) Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

13) Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą,

14) Motywowanie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny

15) wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

5.Wymagane dokumenty:

a) CV

b) List motywacyjny

List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą

c) Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

d) kopie dokumentów poświadczających posiadanie kwalifikacji zawodowych( certyfikaty, uprawnienia, zaświadczenia o ukończeniu kursów i szkoleń, dyplomy),

e) kopie świadectw pracy, ewentualnie referencje z zakładów pracy,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie( w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie zobowiązany do dostarczenia zaświadczenia z Krajowego

Rejestru Karnego,

i) kopia dowodu osobistego,

j) inne dokumenty potwierdzające zdobytą wiedzę, umiejętności i kwalifikacje.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzurą – „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych( t.j. Dz.U. z 2016 r ,poz. 922 z późn. zm.)” oraz podpis kandydata.

6. Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie rzędu Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach lub teczkach z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy lub pocztą na adres:

Ośrodka Pomocy Społecznej

ul. Ks. J. Kitowicza 4

97-220 Rzeczyca

w terminie do 16 kwietnia 2018 r.

( liczy się data wpływu oferty do Ośrodka do godz. 15,00 )

Aplikacje niekompletne lub które wpłyną do Ośrodka po określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona będzie na tablicy informacyjnej GOPS w Rzeczycy oraz na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl

 

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook