Powrót do listySprzeciw wobec projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Tomaszowa na okręgi wyborcze [projekt w środku]

Publikujemy oświadczenie w sprawie nowego podziału Tomaszowa Mazowieckiego na okręgi wyborcze.

 

    My niżej podpisani niniejszym pragniemy wyrazić swoje obawy i kategoryczny sprzeciw wobec projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Tomaszowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

 

    Projekt przygotowany przez Prezydenta Miasta Marcina Witko z PIS zakłada utworzenie 3 okręgów wyborczych do Rady Miasta, które w swoich granicach połączą niezwiązane ze sobą, odległe dzielnice. W myśl projektu o wspólną reprezentację w Radzie Miejskiej w ramach jednego okręgu będą się ubiegać np. mieszkańcy osiedla potocznie zwanego Niebrowem oraz dzielnica Białobrzegi, natomiast mieszkańcy osiedli wielorodzinnych usytuowanych w centrum będą wybierać wspólnych przedstawicieli do rady z mieszkańcami dzielnicy Ludwików. Podział zaproponowany przez Prezydenta nie uwzględnia odrębnego charakteru dzielnic, ich partykularnych potrzeb, co w konsekwencji utrudni rzetelną reprezentację danego regionu przez radnego w okresie jego mandatu. Istnieje także uzasadniona obawa, że z uwagi na zaproponowany podział dana dzielnica ujęta w ramach okręgu może nie uzyskać reprezentacji w Radzie Miejskiej.  

 

    Podstawę materialno-prawną do podjęcia omawianego projektu uchwały stanowi zapis art. 418 §2 ustawy z dn 5.01.2011r Kodeks Wyborczy (t.j.: Dz. U z 2017 r. poz. 15 z późn. zm), który stanowi, że dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20.000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych. W związku z tym pytanie, dlaczego przy tworzeniu okręgów na potrzeby projektu uchwały, podzielono łącznie 23 mandaty tak, by do rozdania w dwóch okręgach było po 8 mandatów i w jednym 7?

 

   Zgodnie z prawem, można było dokonać podziału, który umożliwiłby podział miasta na więcej niż trzy okręgi. Na przykład na 4 jak to czyniono w Tomaszowie przez około 20 lat. To umożliwiłoby dokonanie rozsądnego podziału z uwzględnieniem uwarunkowań historyczno-geograficznych dzielnic miasta, przy jednoczesnym wskazaniu na ich odrębny charakter i dawałoby skuteczną i realną reprezentację interesów mieszkańców w Radzie Miejskiej.

 

    Należy zwrócić uwagę na zapis z uzasadnienia do omawianej uchwały, zgodnie z którym jedną z przyczyn do dokonania zmian w granicach okręgów wyborczych był zmiana nazw dwóch ulic miejskich. Prosimy zatem o wyjaśnienie, jak zmiana nazw dwóch ulic ma mieć wpływ na granice i ilość okręgów wyborczych na terenie miasta i dlaczego fakt ten uwzględniono w uzasadnieniu do projektu uchwały?

 

    Podział na okręgi w projekcie uchwały został dokonany jedynie w oparciu o cyt.: „granice dotychczasowego podziału miasta na stałe obwody głosowania”. Zachowano procedury formalne, w tym arytmetykę, do obliczenia jednolitej formy przedstawicielstwa. Pominięto całkowicie natomiast wysoce istotny aspekt –  aspekt społeczny i interesy mieszkańców. Tak więc, z uwagi na zasięg zmian, które obejmą wszystkich mieszkańców podkreślamy, że w przedmiotowej sprawie powinny odbyć się konsultacje społeczne, które rzuciłyby światło na zaproponowany przez Prezydenta projekt, ukazując naszym zdaniem jego wadliwość i bezzasadność.

 

    Mając powyższe na względzie uznajemy, że projekt uchwały w formie przedstawionej przez Prezydenta Miasta jest nie do zaakceptowania z uwagi brak konsultacji społecznych oraz formę, która nie uwzględnia uwarunkowań geograficzno-historycznych miasta i jego dzielnic. Przyjęcie tego projektu w sposób negatywny wpłynie na udział obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania samorządu Tomaszowa, a tym samym niekorzystnie wpłynie na działanie i oceny lokalnego samorządu.

 

Podpisano w imieniu miejskich i powiatowych kół partii i stowarzyszeń:

Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Kukiz’15, Sojusz Lewicy Demokratyczne, Stowarzyszenie ”Czysty Tomaszów”, Stowarzyszenie „ProTM”             

 

Przedstawiamy projekt Uchwały:

UCHWAŁA Nr …/2018

RADY MIEJSKIEJ TOMASZOWA MAZOWIECKIEGO

z dnia ……….2018 r.

w sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130) w związku z art. 418 § 2 i 419 § 2 i § 4 oraz art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 15, 1089, z 2018 r., poz. 4, 130 i 138) na wniosek Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego Rada Miejska Tomaszowa Mazowieckiego uchwala, co następuje:

  • 1. Dokonuje się podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustala się ich numery, granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do uchwały.
  • 2. Na ustalenia Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego w sprawie okręgów wyborczych wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w terminie 5 dni od daty podania uchwały do publicznej wiadomości.
  • 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim.
  • 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/247/2012 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 sierpnia 2012 r. sprawie podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r., poz. 3111) zmieniona uchwałą Nr XLV/438/2014 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 29 stycznia 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r., poz. 996).
  • 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tomaszowa Mazowieckiego.
  • 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Projekt przygotował:
Projekt zaopiniował pod względem formalno-prawnym:

Załącznik

do uchwały nr …

Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego

z dnia …..

 

PODZIAŁ GMINY MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI NA OKRĘGI WYBORCZE ORAZ USTALENIE ICH NUMERÓW, GRANIC I LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH W KAŻDYM OKRĘGU WYBORCZYM

 

– liczba mieszkańców gminy ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy, na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze – 60549

– liczba wybieranych radnych – 23

– norma przedstawicielstwa dla gminy (liczba mieszkańców: liczba wyb. radnych) – 2632

 

Nr okręgu

Granice okręgu

Liczba mieszkańców okręgu (ogółem)

Liczba radnych wybieranych
w okręgu wyborczym

I.

11-go Listopada,

Adama,

Agatowa,

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 43 do końca
i od nr 42 do końca,

Aliny,

Ametystowa,

Andrzeja,

Anny,

Barbary,

Bartłomieja,

Batalionów Chłopskich,

Bezdomna,

Bluszczowa,

Bogumiła,

Bohaterów Getta Warszawskiego,

Botaniczna,

Bracka,

Brylantowa,

Brzozowa,

Bursztynowa,

Celiny,

Cezarego,

Ciepła,

Damazego,

Danuty,

Dąbrowska od nr 1 do 57, od nr 59 do końca i od nr 2 do 54, 

Diamentowa,

Doktora Jana Serafina Rodego,

dr. Karola Benniego,

dr. Seweryna Sterlinga,

Dywanowa,

Działkowa,

Edwarda,

Elżbiety,

Flory,

Frycza Modrzewskiego,

Gajowa,

gen. Józefa Bema,

gen. Józefa Sowińskiego,

gen. Władysława Sikorskiego,

Górna od nr 25 do końca i od nr 18 do końca,

Graniczna,

Grażyny,

Grzegorza,

Haliny,

Henryka,

Hetmańska,

Husarska,

Ignacego,

Ireny,

Irysowa,

Jadwigi,

Jagodowa,

Jana,

Jana Karola Chodkiewicza,

Jana Pawła II,

Jana Sobieskiego,

Jaśminowa,

Jerzego,

Jeżynowa,

Joanny,

Jolanty,

Józefowska,

Juliusza Słowackiego od nr 51 do końca i od nr 44 do końca,

Kaktusowa,

Kalinowa,

Kamila,

Kanonierów,

Katarzyny,

Kmicica,

Konwaliowa,

Kopalna,

Koralowa,

Kotlinowa,

Krokusowa,

ks. Piotra Ściegiennego,

Kwarcowa,

Lawendowa,

Lecha,

Legionów od nr 21 do 35, od  nr 57 do końca  i od nr 16 do 32, od nr 58 do końca

Leona Witolda May’a,

Lewa,

Liliowa,

Lucyny,

Ludowa,

Ludwika Zamenhofa,

Ludwikowska,

Łąkowa,

Mazowiecka od nr 1 do 5 i od nr 2 do 2c,

Łucji,

Łukasza,

Macieja,

Magdaleny,

Malinowa,

Na Skarpie,

Nagórzycka,

Natalii,

Nefrytowa,

Nikodema,

Odkrywkowa,

Ogrodowa,

Olgi,

Opalowa,

Pauliny,

Pawła,

Perłowa,

Pod Grotami,

Podleśna,

Pogodna,

Polna nr 31 do końca i od nr 36 do końca,

Pomorska,

Poziomkowa,

Przejazd Dąbrowski,

Przemysłowa,

Przędzalniana,

Przyrodnicza,

Pusta,

Renaty,

Robotnicza,

Rolna,

Romana,

Różana,

Rubinowa,

Rumiankowa,

Rycerska,

Sabiny,

Sasankowa,

Skrzetuskiego,

Słoneczna,

Smardzewicka,

Smugowa,

Stanisława Żółkiewskiego,

Starowiejska,

Stefana Batorego,

Stefana Czarnieckiego,

Stefana,

Stokrotki,

Stolarska,

Strzelecka od nr 21 do końca i od nr 2 do końca,

Synów Pułku,

Sypka,

Szafirowa,

Szarotki,

Szklarska,

Szkolna od nr 3 do końca i od nr 14 do końca,

Szmaragdowa,

Szymanówek,

Śląska,

Św. Antoniego od nr 77 do końca i od nr 68 do końca,

Teresy,

Tomasza,

Tulipanowa,

Turkusowa,

Ułańska,

Utrata,

Wacława,

Wandy Panfil,

Wierzbowa,

Wodna

Wola Wiaderna,

Wołodyjowskiego,

Zagłoby,

Zielona,

Ziemowita,

Zwierzyniecka

Źródlana,

Żwirki i Wigury,

Żwirowa

 

21 563

8

II.

25 Pułku Armii Krajowej,

Adama Mickiewicza,

Białobrzeska,

Błażeja Stolarskiego,

Boczna,

Bolesława Chrobrego,

Borek,

Brukowa,

Cegielniana,

Cekanowska,

Ciasna,

Cisowa,

Cmentarna,

Czarna,

Czysta,

Dębowa,

Długa,

Dobra,

Dojazd,

Drewniana,

Dworcowa,

Dzieci Polskich,

Fryderyka Chopina,

Garbarska,

Gdyńska,

Gen. Grota-Roweckiego,

gen. Romualda Traugutta,

Gęsia,

Gliniana,

Główna,

Gminna,

Grzybowa,

Handlowa,

Helska,

Henrykowska,

Hugo Kołłątaja,

inż. Bohdana Apolinariusza Łozińskiego,

J. U. Niemcewicza,

Jagiellońska,

Jana Kilińskiego,

Jasna,

Jelenia,

Juliana Tuwima,

Kamienna,

Kazimierza Pułaskiego,

Klonowa,

Kolejowa,

Kombatantów,

Konstantego Koplina,

Konstytucji 3 Maja,

Koszykowa,

Kowalska,

Krańcowa,

Krawiecka,

Kręta,

Krucza,

Krzywa,

ks. Ignacego Jana Skorupki,

Ks. J. Popiełuszki,

Kwiatowa,

Leśna,

Lipowa,

Lisia,

Literacka,

Lubocheńska,

Luboszewska,

Łączna,

Marii Bohuszewiczówny,

Marii Konopnickiej,

Marii Skłodowskiej-Curie,

Michałowska,

Mikołaja Reja,

Milenijna,

mjra Hubala,

Młodzieżowa,

Myśliwska,

Nadrzeczna,

Niebrowska,

Norberta Barlickiego,

Nowa,

Nowowiejska od nr 29 do końca i od nr 28 do końca,

O. M. Kolbe,

Odległa,

Okopowa,

Okrzei, 

Opoczyńska,

Peryferyjna,

Piaskowa,

Piastowska,

Piotra Bardowskiego,

Piotra Pliszczyńskiego,

Plac Kopernika,

płk. Stanisława Hojnowskiego,

Podgórna,

Podoba,

Poprzeczna,

Północna,

Radomska,

Radosna,

Rawska,

Rocha Paszkowskiego,

Romanówek,

Romualda Mielczarskiego,

Równa,

Seweryna Dziubałtowskiego,

Sienna,

Smolna,

Smutna,

Sosnowa,

Spalska,

Spokojna,

Stanisława Dubois,

Stanisława Narewskiego,

Stanisława Staszica,

Stefana Kałużyńskiego,

Stefana Żeromskiego

Strefowa,

Sucha,

Szarych Szeregów,

Szczęśliwa od nr 1 do 127 i od nr 2 do 112,

Szeroka,

Szewska,

Ślusarska,

Świeża,

Tamka,

Teresy Gabrysiewicz,

Tomasza Ostrowskiego,

Torowa,

Twarda,

Ugaj,

Ujezdzka,

Walerego Wróblewskiego,

Wapienna,

Warszawska,

Władysława Łokietka,

Wąwalska,

Widok

Wilanowska,

Wilcza,

Wincentego Witosa,

Witolda Białego,

Włókiennicza,

Wolna,

Wrzosowa,

Wspólna,

Wysoka,

Wzgórze

Zacisze od nr 29 do końca i od nr 62 do końca,

Zajęcza

Zakątna,

Zaułek,

Zawadzka od nr 1 do 101 i od nr 2 do 106,

Zbocze

Zgodna,

Zygmunta Sierakowskiego,

Żelazna,

Żurawia

20 517

8

III.

Akacjowa,

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego od nr 1 do 41 i od nr 2 do 40,

Armii Krajowej,

Bartosza Głowackiego,

Berka Joselewicza,

Bociania,

Bogusława Meca,

Bohaterów 14 Brygady,

Browarna,

Bukowa,

Chemików,

Chłodna,

Ciesielska,

Czołgistów,

Dolna,

dra Michała Biernackiego,

Elizy Orzeszkowej,

Fabryczna,

Farbiarska,

Gen. J. Hallera,

Górna od nr 1 do 23 i od nr 2 do 16,

Grabowa,

Grunwaldzka,

Hoża,

Inżynierska,

Jałowcowa,

Jarzębinowa,

Jerozolimska,

Jodłowa,

Juliusza Słowackiego od nr 1 do 49 i od nr 2 do 42,

Kasztanowa,

Kępa,

Krótka,

Krzyżowa,

ks. Stanisława Grada,

Legionów od nr 1 do 19 i od nr 37 do nr 55 i od nr 2 do 14 i od nr 34 do nr 56,

Leszczynowa,

Letnia,

Ligi Morskiej i Rzecznej,

Majowa,

Mała,

Mazowiecka od nr 7 do końca i od nr 4 do końca,

Miła,

Mireckiego,

Modra,

Morelowa,

Mostowa,

Murarska,

Nadpiliczna,

Niecała,

Niska,

Nowowiejska od nr 1 do 27 i od nr 2 do 26,

Nowy Port,

Obwodowa,

Olgi i Andrzeja Małkowskich,

Orla,

Osiedlowa,

P.C.K.,

P.O.W.,

Parkowa,

Partyzantów,

Piekarska,

Piękna,

Plac Gabriela Narutowicza,

Plac Tadeusza Kościuszki,

Polna od nr 1 do 29 i od nr 2 do 34,

Prawa,

Prezydenta Ignacego Mościckiego,

Prof. T. Seweryna,

Prosta,

Przeskok,

Ruda,

Rybaki,

Rzeźnicza,

Siedmiodomki,

Spacerowa,

Strzelecka od nr 1 do 19,

Szczęśliwa od nr 129 do końca i od nr 114 do końca,

Szkolna nr 1 i od nr 2 do 12

Środkowa,

Św. Antoniego od nr 1 do nr 75 i od nr 2 do nr 66

Świerkowa,

Tadeusza Kawki

Techniczna,

Tkacka,

Topolowa,

Ustronie,

Wiejska

Willowa,

Wschodnia,

Zacisze od nr 1 do 27 i od nr 2 do 60

Zagajnikowa

Zapiecek,

Zawadzka od nr 103 do końca i od nr 108 do końca,

Zdrojowa,

Zgorzelicka,

Żytnia

 

18 469

7

 

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018r., poz. 130), zgodnie z brzmieniem art. 12 ust. 1 nałożyła na radę gminy obowiązek dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie 60 dni od dnia wejście w życie ustawy, tj. do dnia 1 kwietnia 2018r.

Zgodnie z art. 417 §  1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz.U.
 z 2017r., poz. 15 ze zm.)  okręg wyborczy obejmuje część obszaru gminy, z kolei z brzmienia art. 418 §  2 wynika, iż dla wyboru rady w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców tworzy się okręgi wyborcze, w których wybiera się od 5 do 8 radnych.

Podziału gminy na okręgi wyborcze dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi
w art.  419  §  2, zgodnie z którym: podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala, na wniosek wójta, rada gminy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 417 i następujących zasad:

1) ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej;

2) jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt 1, liczba radnych wybieranych
w okręgach przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i art. 418 § 2, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa.

            Zgodnie z powyższymi zasadami Gmina Miasto Tomaszów Mazowiecki została podzielona na 3 okręgi wyborcze, w których wybiera się radnych w liczbie: w I okręgu wyborczym 8, w II okręgu wyborczym 8, w III okręgu wyborczym 7.

Przy podziale miasta kierowano się granicami dotychczasowego podziału miasta
na stałe obwody głosowania.  

Ponadto dokonano zmian nazw niektórych ulic, które nastąpiły po podjęciu dotychczas obowiązującej uchwały  w sprawie podziału miasta na okręgi wyborcze. Zmiany te wynikają z uchwały nr XXII/227/2016 z dnia 21 stycznia 2016r. w sprawie nazw ulic na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2016r., poz. 599), a także z  Uchwały Nr XLIV/401/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z którą nazwę ulicy Oskara Lange zmieniono na nazwę ulicy Wandy Panfil (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017r., poz. 2524) oraz Uchwały Nr  XLIV/402/2017 Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej na terenie miasta Tomaszowa Mazowieckiego, zgodnie z którą nazwę ulicy Teodora Duracza zmieniono na nazwę ulicy Wilanowska (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017r., poz. 2525).

W dniu 14 marca 2018r.  projekt podziału Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki
na okręgi wyborcze został uzgodniony i zaakceptowany przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook