Powrót do listyWybory do VI kadencji Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłosił nabór przedstawicieli sektora pozarządowego do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Zgłoszenia będą przyjmowane w okresie 12 – 31 sierpnia 2022 r.

Czym jest Rada Pożytku?

Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego to podmiot opiniodawczo –konsultacyjny, składający się z dwóch przedstawicieli Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego, dwóch przedstawicieli Prezydenta Miasta oraz dziesięciu przedstawicieli organizacji. Jej kadencja trwa 3 lata.

Rada Pożytku jest organem konsultacyjnym w sprawach dotyczących sfery zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, której celem jest wypracowanie kierunków merytorycznych, będących podstawą do tworzenia praktycznej współpracy pomiędzy sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

                      

Kto może zgłaszać kandydatów?

Zgłoszenia mogą być dokonywane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działają na terenie Miasta Tomaszowa Mazowieckiego i na rzecz jego mieszkańców.

 

Kto może być zgłoszony?

Kandydat/kandydatka na przedstawiciela Rady Pożytku musi być osobą pełnoletnią, wykazującą się doświadczeniem w pracy w III sektorze. Powinna także posiadać umiejętności szczególnie przydatne podczas pracy w charakterze członka Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Tomaszowie Mazowieckim, w szczególności znajomość zagadnień i problemów lokalnego sektora pozarządowego, zainteresowanie problematyką aktywności i partycypacji społecznej itp. Musi również wyrazić pisemną zgodę na kandydowanie oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja  2018 roku o ochronie danych osobowych. Wymogiem przystąpienia do wyborów będzie także złożenie oświadczenia o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz korzystanie w pełni praw publicznych.

Ile osób można zgłosić?

Jeden podmiot pozarządowy może zgłosić tylko jednego kandydata z zaznaczeniem jaki obszar tematyczny jest mu najbardziej znany:

 • działalność na rzecz dzieci, młodzieży i wsparcia rodziny,
 • działalność w zakresie kultury i sztuki oraz działalności patriotycznej i dziedzictwa narodowego,
 • działalność na rzecz seniorów,
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • pomoc społeczna i ochrona zdrowia.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej kandydatury, rozpatrywana będzie ta, która została złożona w pierwszej kolejności.

 

Jak należy dokonać zgłoszenia?

Aby zgłosić kandydaturę należy wypełnić formularz zgłoszeniowy (link), a następnie dostarczyć go osobiście lub korespondencyjnie do Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia Urzędu Miasta w Tomaszowie Mazowieckim, ul. POW 10/16, 97­ 200 Tomaszów Mazowiecki.

Termin zgłaszania kandydatur mija 31 sierpnia 2022 r. (w przypadku wysłania zgłoszeń drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu).

 

Kiedy zgłoszenie jest prawidłowo złożone?

Kartę zgłoszeniową uznaje się za prawidłowo złożoną, gdy spełni następujące kryteria:

 • została złożona w terminie i miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu,
 • karta została złożona przez organizację do tego uprawnioną,
 • zgłoszenia dokonano na formularzu określonym w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • wypełniono wszystkie wymagane pola zawarte w karcie,
 • karta została prawidłowo podpisana, tj. przez osobę lub osoby do tego uprawnione zgodnie ze statutem organizacji,
 • do karty dołączono wszystkie prawidłowo wypełnione oświadczenia.

Dopuszcza się możliwość uzupełnienia karty zgłoszeniowej w przypadku niespełnienia warunków określonych w ogłoszeniu.

Pliki do pobrania

Ogłaszaj się za darmo w FORMAT3A!Reklama w FORMAT3A działa 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę!Katalog firm FORMAT3A, to najpewniejsze i najtrwalsze źródło informacji o firmach działających w powiecie tomaszowskim. Bądź tu i Ty!FORMAT3A, to najskuteczniejsza platforma reklamowa powiatu tomaszowskiego. Sprawdź jak działamy!
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Facebook